Geodeta – pomiary specjalne

Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – nowatorski sposób na zredukowanie niepożądanego owłosienia
2 września, 2020
Skuteczne pozycjonowanie Toruń
2 września, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

POMIARY SUWNIC

Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni pionowej oraz poziomej, a do tego opracowujemy takie wykresy:

odchyłek dla szyny lewej i prawej od średniej osi,
strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient uzyskuje kompletny operat pomiarowy wraz z wyliczeniami i wykresami na podstawie którego może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Zajmujemy się również nadzorem polegającym na odpowiednim nastawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zadanie to obejmuje we początkowym etapie analizę geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na bazie uzyskanych wartości poprawek, regulację toru jezdnego o ustalone wartości.

Po dokonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi w celu przedstawienia rzeczywistej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY LINII ENERGETYCZNYCH

Wykonujemy pomiary dotyczących montażu słupów i przewodów napięciowych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle istotne ze względu na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki takim pomiarom można wyeliminować ryzyko zbliżania przewodów do dróg i zabudowań.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
geodezyjny nadzór nad montażem przewodów powiązany z gwarancją wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie wsparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się również wykonywaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i ocenianiem wysokości stałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy okresowe pomiary przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: wieże, kominy i silosy, polegające na przecyzyjnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest oszacowanie zakresu przechyłu budowli.
pionowości w celu oszacowania przyrostu wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W czasie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina wykonujemy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie faktycznego kształtu komina, wieży czy silosu w formie dokładnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów stosując okresowe pomiary kątowo-liniowe, czy też okresowe pomiary niwelacji dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są przeprowadzane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa i czy są zgodne z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te są realizowane w czasie budowy, ale także z czasem eksploatacji budynku. Wymagają w głównej mierze wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, konieczny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy określaniu przemieszczeń i osiadań stosujemy metody i instrumenty, które umożliwiają zachowanie najwyższych dokładności np. celowniki oraz precyzyjne pryzmaty umiejscawiane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy także geodezyjne pomiary umożliwiające precyzyjną kontrolę, wskazującą prawidłowość realizacji lub stopień odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest wciąż jednym z częstych rozwiązań, przy udziale których wznoszone konstrukcje budowlane, odpowiadają na wysokie wymogi jakościowe oraz odznaczają się wytrzymałością i zwiększonym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak ważne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem wykonywania tych pomiarów geodezyjnych jest określenie rzeczywistych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego wraz z podaniem odchyłek od wartości umieszczonych w projekcie. Klient otrzymuje od nas dokładne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, które są niezbędne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w czasie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu dokładnej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je łącznie z niezbędną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do sfinalizowania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary cechują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy zawiera w sobie wiele czynności w ramach budownictwa przemysłowego i ogólnego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne odnoszą się do takich działań jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola właściwego realizowania prac w czasie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W ramach naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Przygotowuje się je poprzez łączenie umiejscowionych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które formułują siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich typu. Odpowiednie algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości między punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów i tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W wyniku właściwych procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że sporządzany model jest zgodny z rzeczywistością.

Dodatkowo w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie obsługi geodezyjnej Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej działalności nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w przypadku kontrolnych czynności urzędowych.

Przygotowujemy konieczną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i modernizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy również zarządzanie spraw geodezyjnych powiązanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie właściwe uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne które polegają na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, z zastosowaniem sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią precyzyjnych pomiarów tachimetrami robotycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient pozyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą dokładnością.

Na podstawie zdobytych informacji wykonujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w szczegółowy sposób odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy również ich analizy oraz sporządzamy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. przekroje poprzeczne cieków, profile zbiorników, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.